AuriLab - Laboratoria słuchu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Celem skorzystania z usług dostępnych w systemie teleinformatycznym na stronie sklepu internetowego http://www.aurilab.pl, w tym dokonania i realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta swoich danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Kalinowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „K&K CONSULTING” Krzysztof Kalinowicz,zwany dalej „Administratorem”.

Może Pan/Pani się z nim skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie na adres: ul. Mikołowska nr 117, Wrocław, 51-515 Wrocław

  2. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.aurilab.pl/kontakt

  3. przez e-mail:

- kontant@aurilab.pl

- Office@aurilab.com

  1. telefonicznie: 601-704-027

 

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu. Przyjęcie zgłoszenia przez Administratora danych osobowych stanowi również warunek konieczny do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed realizacją zamówienia - na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwany „RODO”,

2. Ustala się, iż dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane celem marketingu bezpośredniego - na podstawie uprzednio wyrażonej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) za pośrednictwem środków komunikacji, na które Klient wyraził zgodę.

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

- imię i nazwisko,

- miejsce zamieszkania,

- NIP,

- numer telefonu,

- adres e-mail.

 

 1. Źródło pochodzenia danych
  Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od swoich Klientów.  

 

 1. Uprawnienia przysługujące Klientowi związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych,

  2. prawo dostępu Klienta do swoich danych osobowych,

  3. prawo żądania przez Klienta niezwłocznego sprostowania dotyczących jego osoby danych osobowych, które nie są prawdziwe,

  4. prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących osoby Klienta, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  5. prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych Klienta w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO, tj.:

- dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, - bądź została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, - bądź dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 18 ust. 1 RODO, tj.:

- Klient kwestionuje prawidłowość podanych swoich danych osobowych, - bądź przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezgodne z prawem, a jednocześnie Klient sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, - bądź Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane osobowe Klienta do innego administratora. Jednakże nastąpi to tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta.

  2. prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe Klienta.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 1. Prawo do wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody – Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź nasz adres e-mailowy (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Klient uzna, że Administrator narusza swoje obowiązki, a uprawnienia Klienta określone treścią RODO.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa) w przypadku, gdy Klient uzna, że Administrator narusza swoje obowiązki, a uprawnienia Klienta określone treścią RODO.

 

 1. Prawo do skierowania sprawy na drogę sądową

Klient jest uprawniony, niezależnie od prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna, że uprawnienia przysługujące mu na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z przepisami RODO.

 1. Odbiorca danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Klienta w rozumieniu art. 4 pkt. 9) RODO są:

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

b) podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”), a w szczególności następującej kategorii odbiorców:

- podmioty świadczące usługi i rozwiązania informatyczne,

- podmioty świadczące usługi księgowe,

- podmiotom świadczącym usługi prawne i administracyjne,

- podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie,

- podmioty realizujące płatności w celu przetworzenia płatności,

- podmioty świadczące usługi bankowe.

 

Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być również:

c) podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych Klienta, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

W przypadku uprzednio wyrażonej zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego przetwarzanie danych osobowych zlecenie wykonywania czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”) może również obejmować dostawców usług marketingowych.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu ewentualnego cofnięcia przez niego zgody, żądania usunięcia danych lub złożenia sprzeciwu do przetwarzania.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta do celów innych niż marketing, dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas wymagany do realizacji celów tego przetwarzania.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe Klienta nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.